Zo werkt het!

stap 1. aanmeldformulier
Stap 1

Vul het aanmeldformulier in op onze website.

stap 2. beoordeling
Stap 2

Ons team van professionals beoordeelt binnen 5 werkdagen de aanmelding en geeft een persoonlijk advies. Deze wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

stap 3. keuze
Stap 3

Neem het advies dat je ontvangen hebt goed door en maak je keuze.

stap 4. inplannen zorg
Stap 4

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de keuze, nemen we contact op om de zorg in te plannen.

Onderzoek naar dyslexie

Wanneer de extra ondersteuning vanuit school voor lezen en/of spellen niet voldoende blijkt te zijn, dan kan je bij Dyslexie Online terecht voor een onderzoek naar dyslexie. In het basisonderwijs valt het onderzoek in de meeste gevallen binnen de vergoede dyslexiezorg.

 

Voor een vergoed dyslexieonderzoek, kunnen wij je helpen vanuit Berkel-B. Hier kan je zien in welke regio’s Berkel-B een contract heeft voor vergoede dyslexiezorg.

 

Mocht je kind niet in aanmerking komen voor een onderzoek binnen de vergoede dyslexiezorg of al in het voortgezet onderwijs zitten, dan kijken wij graag met je mee wat wel mogelijk is. Na aanmelding bij Dyslexie Online wordt door ons team van professionals beoordeeld of de aanmelding aan de criteria voldoet en of het zinvol is om een onderzoek in te zetten.

 

Het onderzoek wordt op één van onze locaties uitgevoerd. Over het algemeen is dit de locatie die het dichtste bij jou in de buurt is.

 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat de oorzaak is van de lees- en/of spellingachterstand en of er sprake kan zijn van dyslexie. Daarnaast geven wij handvatten en adviezen voor de juiste ondersteuning en hulp.

Criteria basisonderwijs

Vanuit de landelijke criteria (Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie) wordt aangegeven dat school moet aantonen dat er sprake is van een achterstand op het gebied van technisch lezen en/of spelling en dat dit hardnekkig is (ondanks ingezette hulp door school gaat de leerling onvoldoende vooruit). Voor een particulier dyslexieonderzoek in het basisonderwijs hanteren wij grofweg de volgende criteria:

 

Ernst (keuze uit):

 • de afgelopen drie hoofdmeetmomenten een E of V- (min) score behaald op spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling).
 • de afgelopen drie hoofdmeetmomenten wisselend een E of V- (min) score / (lage) D of V score behaald op technisch lezen (bijvoorbeeld DMT).

 

* Wanneer er sprake is van een achterstand op woordlezen (tijdens 3 opeenvolgende meetmomenten heeft de leerling E-scores of V-(Vmin) scores op de DMT leeskaarten 1+2+3) OF een achterstand op woordlezen én spelling (tijdens 3 opeenvolgende meetmomenten heeft de leerling E-scores of V-(Vmin) scores op de DMT leeskaarten 1+2+3 én tijdens 3 opeenvolgende meetmomenten heeft de leerling E-scores of V- (V-min) scores bij spelling (bijvoorbeeld CITO spelling)), dan komt jouw kind mogelijk in aanmerking voor een vergoed dyslexiezorg. Kijk op de site van Berkel-B voor meer informatie.

 

Hardnekkigheid:

Extra hulp op school gehad voor spelling en/of technisch lezen tussen de laatste twee hoofdmeetmomenten. Hierbij gaat het om specifieke hulp (ondersteuningsniveau 3) op individueel niveau of in een klein groepje buiten de klas (totaal minimaal 60 minuten per week)

 

Er wordt een screening op maat uitgevoerd vanwege individuele verschillen tussen leerlingen in het basisonderwijs. Mocht je niet weten of er wordt voldaan aan de criteria, dan kan je bij school bovenstaande gegevens opvragen.

Criteria voortgezet onderwijs

Aangezien leerlingen in het voortgezet onderwijs heel diverse profielen kunnen hebben, wordt er een screening op maat gedaan alvorens een diagnostiek onderzoek gestart zal worden. Er zal per individu bekeken worden in hoeverre de achterstand en hardnekkigheid aangetoond kan worden. Voor een particulier dyslexieonderzoek in het voortgezet onderwijs hanteren wij de volgende criteria:

 

Ernst:

 • Minimaal in het afgelopen 1,5 jaar problemen met lezen en/of spellen, waarbij gedacht kan worden aan behalen van lage cijfers (onvoldoendes) op talen, meer tijd nodig voor huis-en/of leerwerk, meer spelfouten in schoolwerk en bij toetsen, meer tijd nodig bij toetsen, meer ondersteuning nodig van ouders (of anderen), in vergelijking met andere leerlingen (in het aanmeldformulier dient een schriftelijke onderbouwing aangeleverd te worden)

 

Eventueel kan de middelbare school een signaleringsonderzoek afnemen wat voor aanvullende informatie zorgt. Dit onderzoek kan bestaan uit:

 

 • Leestoets  ‘Hoe gevaarlijk is een tekenbeet’.
 • Spellingtoets ‘Het wonderlijke weer’ en/of PI-Signaleringsdictee voor brugklassen

 

Voor meer informatie over toetsinstrumenten verwijzen wij naar de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD).

 

Om in aanmerking te komen voor een dyslexieonderzoek dient de leerling een score te hebben behorend bij de laagste 10% op afgenomen lees- en spellingstaken zoals ‘hoe gevaarlijk is een tekenbeet’ of op het PI-Signaleringsdictee voor brugklassen.

 

Ook kunnen de EMT (2019) en Klepel-R worden afgenomen. In de BVRD kan op pagina 184 een overzicht worden gevonden van veelgebruikte toetsinstrumenten. Hierbij staat ook een leeftijdsrange normering opgenomen. Aangezien een aantal toetsen enkel genormeerd zijn voor de brugklas kan voor oudere leerlingen een iets bredere range aangehouden worden. 

 

Hardnekkigheid: 

Minimale vooruitgang na interventies.

Interventies
 • Periode van 20 weken, waarbij er extra begeleiding is gegeven (één-op-één of in een klein groepje) op het gebied van lezen en/of spelling
 • Doelen beschreven in een (handelings-)plan, zodat de effectiviteit van de begeleiding geëvalueerd kan worden.
 • Lezen: De interventie hoeft niet zo zeer gericht te zijn op technisch lezen, maar gericht op leesvloeiendheid binnen een betekenisvolle context (waarbinnen vaak ook leesbegrip en leesstrategie aandacht krijgen).
 • Spelling: De interventie moet ingaan op de hiaten van de leerling.

 

Bij de beoordeling van de hardnekkigheid wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd:

 

 • Onderbouw: Er wordt verwacht dat extra begeleiding aangetoond kan worden op het gebied waar de problemen zich voordoen. Dit kan lezen en/of spellen zijn. Als er geen of onvoldoende extra begeleiding is geweest, zal de hardnekkigheid alsnog aangetoond dienen te worden. Dit kan door middel van een extra begeleidingstraject, alvorens verder onderzoek kan aantonen of er sprake is van dyslexie. Dit extra begeleidingstraject kan Dyslexie Online bieden.
 • Bovenbouw: Op basis van de leergeschiedenis en andere onderzoeksgegevens wordt gekeken of de didactische resistentie aangetoond kan worden (denk aan eerder effect van de begeleiding en onderwijs). Vanaf 15 jaar hoeft er, om in aanmerking te komen voor onderzoek, geen extra begeleiding meer geboden te worden.

Criteria vervolgonderwijs

Wanneer je kind op het vervolgonderwijs zit, zijn vaak gegevens vanuit het basisonderwijs niet meer voorhanden. Het aantonen van de ernst en hardnekkigheid is dan lastiger. Het is de verantwoordelijkheid van Dyslexie Online om na te gaan of het vermoeden van dyslexie terecht is en om andere verklaringen voor een lees- en/of spellingachterstand uit te sluiten. Het is dan ook nodig om vanuit jouw kind deze informatie te verzamelen uit het voortraject om de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen te kunnen bepalen.

 

Bovenstaande is een belangrijke stap in het onderzoek, naast het afnemen van testen. Op basis van het totaalbeeld zal één van onze professionals een besluit nemen.

Veelgestelde vragen

Wanneer voeren wij geen onderzoek uit?

Binnen Dyslexie Online hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria:

 

 • Kinderen jonger dan 6 jaar
 • Volwassenen
 • Een algemeen leerprobleem (totale intelligentiescore lager dan 70, grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • Gehoorstoornis
 • Slechtziendheid (ernstige zintuigelijke beperkingen)
 • Neurologische stoornissen
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal / instructietaal (een kind / jongere moet langer dan 3 jaar Nederlands onderwijs in Nederland hebben gevolgd)
 • Inadequaat onderwijs
 • Bovenmatig schoolverzuim

 

* Samengaande problematieken (comorbiditeit, bijvoorbeeld spraak-taalstoornissen, dyscalculie, motorische stoornissen, ADHD) vormt geen uitsluitingsgrond voor het inzetten van onderzoek en het eventueel stellen van de diagnose dyslexie

 

** Wanneer er sprake is van een hoog IQ (> 120) / hoogbegaafdheid, dan gelden er geen andere criteria. Een dyslexieonderzoek is in te zetten als de lees- en/of spellingscores tot de laagste 10% behoren.

Waaruit bestaat het onderzoek?
 • Intakeformulier (voor ouder(s) / verzorger(s) tot 18 jaar)
 • Screeningsvragenlijst gedrag
 • Dossieranalyse
 • Online intakegesprek met ouder(s) / verzorger(s)
 • Onderzoek naar het huidige lees- (technisch lezen en tekst lezen) en spellingniveau
 • Beoordelen van hardnekkigheid
 • Uitsluiten van een algemeen leerprobleem, van een brede neurologische problematiek en van ernstige zintuigelijke beperkingen
 • Verdiepend onderzoek belemmerende en beschermende factoren
 • Verslaglegging
 • Online adviesgesprek met ouders en/of jeugdige

 

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het onderzoek?

Aan de hand van de verzamelde informatie vanuit de aanmelding, intakegesprek en het onderzoek werken we toe naar een uiteindelijke conclusie. Grofweg zijn er 2 conclusies:

 

 • Dyslexie: er kan gesproken worden van dyslexie. Behandeling wordt bij deze uitkomst niet vergoed. Wel kunnen wij vanuit Dyslexie Online hulp bieden. Het kind ontvangt een dyslexieverklaring.
 • Geen dyslexie: er worden onvoldoende aanwijzingen gevonden om van dyslexie te mogen spreken. Het kind laat wel lees- en/of spellingproblemen zien, alleen zijn die niet ernstig genoeg om van dyslexie te mogen spreken. Er kunnen ook andere verklaringen gevonden zijn voor de lees- en/of spellingproblemen. Ook hier is onze hulp in extra ondersteuning een mogelijkheid.
Wat is een dyslexieverklaring?

Elk kind is anders en daarom wordt de verklaring afgestemd op de specifieke behoeftes van ieder kind. In de verklaring staat in Deel A beschreven dat er sprake is van dyslexie. Dit deel van de verklaring is onbeperkt geldig. In Deel B staat beschreven dat jouw kind in aanmerking kan komen voor compenserende maatregelen op school. Denk hierbij aan:

 

 • Extra tijd bij het maken van toetsen;
 • Geen onvoorbereide voorleesbeurten in de klas;
 • Het gebruikmaken van (ICT-)hulpmiddelen, zoals voorleessoftware, spellingcontrole, een leesliniaal of regelkaarten;
 • Het minder zwaar meetellen van spelfouten.

 

Het kan wenselijk zijn om Deel B aan te passen, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit moet gebeuren door een bevoegd deskundige. Bij Dyslexie Online ben je hiervoor aan het juiste adres. Samen brengen we in kaart welke belemmerende factoren een rol spelen en welke faciliteiten hierbij kunnen ondersteuningen. Op basis hiervan kunnen wij een nieuwe dyslexieverklaring voor je opstellen.

Wat is een hoofdmeetmoment?

Vanaf de kleutergroepen of vanaf groep 3 worden leerlingen door school gevolgd in hun ontwikkeling. Scores van toetsen worden door school bijgehouden in een Leerlingvolgsysteem (LVS). Dit zijn toetsen die niet horen bij de methode van school, maar zijn juist methode onafhankelijk. Een school kan CITO toetsen afnemen, maar tegenwoordig zijn er ook andere toetsen, zoals de IEP-toetsen, DIA-toetsen en Schoolvaardigheidstoetsen.


Over het algemeen nemen scholen minimaal twee keer per jaar een toets af voor het leerlingvolgsysteem, namelijk halverwege het schooljaar (januari / februari) en tegen het eind van het schooljaar (juni). Deze twee momenten van afname van toetsen, worden hoofdmeetmomenten genoemd.

Behandeling van dyslexie, lees- en/of spellingproblemen

Wanneer er dyslexie is vastgesteld of jouw kind heeft veel moeite met lezen en/of spelling, dan kan het wenselijk zijn om extra ondersteuning in te zetten. Dit kan ertoe bijdragen dat verdere (leer-) achterstanden van jouw kind over het algemeen beperkt blijven. Uit onderzoek is gebleven dat veel oefeningen en herhaling belangrijk is.

 

 

Voor het bieden van extra ondersteuning, maken wij gebruik van ons behandelprogramma Asgaard Saga (thuisversie). Hiermee kan jezelf met jouw kind aan de slag gaan. Maar wil je ondersteuning door één van onze professionals, dan kan dit ook!

 

In de behandeling bij Dyslexie Online staat het kind centraal. Onze professionals gaan jouw kind zo goed mogelijk begeleiden, helpen en ondersteunen. Dit kunnen wij niet alleen. Hiervoor hebben wij de hulp nodig van een oefenpartner. Veelal zijn dit de ouder(s) / verzorger(s). En niet alleen wij hebben die hulp nodig, ook het kind. Samen gaan we aan de slag!

Samen-komen-we-vooruit

Het bevorderen van lees- en spellingplezier en -motivatie staat bij ons voorop. In onze behandeling maken we gebruik van de meest actuele wetenschappelijke inzichten. We werken aan:

Het trainen van de letter-klankkoppeling en inzicht in klankstructuur (fonologie);
Leestraining;
Het ontwikkelen van spellingvaardigheden.

Het kind is eigenaar van het eigen leerproces en doorloopt het traject in een op maat gemaakte volgorde, niveau en in een passend tempo. Onze professional monitort en ondersteunt tijdens de behandelsessie door bijvoorbeeld reflectie, instructie geven, inoefening, e.d.. Thuis oefent het kind alleen of samen met een oefenpartner in ons programma Asgaard Saga. Voor een zo goed mogelijk resultaat adviseren wij om thuis minstens 4 keer per week 20 minuten te oefenen. Daarnaast bevelen wij aan om thuis minstens 4 keer in de week 15 á 20 minuten te lezen (bij voorkeur samen lezen en anders stillezen door het kind).

Het programma kan ook op school ingezet worden.